Seniordans

16 september Sandins
14.00-17.30.
Entré & garderob 120:-
Servering.
Info: 073-936 00 21  (Gullan). 

30 september Hedins
14.00-17.30.
Entré & garderob 120:-
Servering.
Info: 073-936 00 21  (Gullan). 

14 oktober Barra Bazz
14.00-17.30.
Entré & garderob 120:-
Servering.
Info: 073-936 00 21  (Gullan). 


28 oktober Matz Rogers

14.00-17.30.
Entré & garderob 120:-
Servering.
Info: 073-936 00 21  (Gullan). 

11 november Sandbergs
14.00-17.30.
Entré & garderob 120:-
Servering.
Info: 073-936 00 21  (Gullan). 


25 november Holens

14.00-17.30.
Entré & garderob 120:-
Servering.
Info: 073-936 00 21  (Gullan).